top of page
  • jacobstenswed

Det gröna hyreskontraktet

Att hålla en miljömedvetenhet i sina lokaler innebär att man bidrar till en hållbar utveckling. Man kan både som hyresvärd och hyresgäst främja detta genom att lyfta just detta i hyresavtalet. I denna artikel förklarar vi närmre vad ett grönt hyresavtal innebär och vilka fördelar som finns med att välja det gröna hyresavtalet.


Vad är ett grönt hyresavtal?

Per definition så innebär ett grönt hyresavtal man som att hyresvärd och hyresgäst vidtar åtgärder för att förbättra lokalens miljö- och energimässiga prestanda. Åtgärder kan till exempel vara till exempel hållbart material och inredning, energisnåla vitvaror och installationer men även hur man nyttjar lokalen på bästa sätt.


Branschförbundet Fastighetsägarna har tagit fram en Grön bilaga som gör avtalet till ett grönt hyresavtal (det är primärt utvecklat för kontorslokaler men kan användas för andra lokaltyper). I den gröna bilagan så har man tagit fram några minimikrav på som avtalsparterna skall uppfylla inför och under tiden lokalen nyttjas. Kraven omfattar bland annat krav på datainsamling kring energianvändning, förnybarenergi till fastighet och lokal, uppvärmning, kylning.


Varför vill man ha ett grönt hyresavtal?

Att vara miljömedveten vid lokalens utformning och nyttjande bidrar till en hållbar utveckling. Vilket kan låta Man kan både som hyresvärd och hyresgäst främja detta genom att lyfta just detta i hyresförhandlingen. I nyproduktion eller vid hyresgästanpassning så finns kanske dom mest konkreta fallen av gröna val. Val av hållbart och miljöklassat material och inredning, elektronik och installationer med en bra miljöprofil.


I sex punkter kan man sammanfatta nyttan av gröna hyresavtal:


1. Bättre miljöprestanda: man har en miljöagenda för lokalen som avser på att minska miljöpåverkan under lokalens nyttjandetid. Miljöagendan kan innehålla exempelvis kravställning på hur effektiv resursanvändningen bör vara.


2. Kostnadseffektivitet: Vanligt med ett grönt hyresavtal är att man bidrar till lägre omkostnader då användningen av resurser minskar (inkl. energi). I ett grönt hyresavtal bör man sikta på minskade kostnader för både hyresvärd som hyresgäst.


3. Bättre samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst: ett grönt hyresavtal leder oftast till en ökad dialog därmed förståelse för parternas relation – vilket inte ska underskattas.


4. Goodwill: ett grönt hyresavtal visar på taget samhällsansvar, detta bidrar till bägge parters attraktivitet som arbetsgivare och hyresvärd.


5. Ökad kunskap: genom ett grönt hyresavtal får man en bättre förståelse för byggnaden och lokalens miljö- och energiprestanda. Man samlar in information och ser utfallen i relevanta nyckeltal som möjliggör jämförelse mellan olika byggnader och lokaler. Man skapar även en transparens i hur lokalen presterar miljömässigt – vilket bidrar till minskade ”green wash” -tendenser. Begreppet Green wash innebär i detta sammanhang att man felaktigt marknadsför sina lokaler med en miljöförteckning. Gröna avtalen ger alltså en transparens som motarbetar detta.

6. Ökad proaktivitet: Proaktiva aktörer ges konkurrensfördelar när efterfrågan på gröna lokaler ökar, samtidigt som man minskar exponeringen för höjda energipriser och skärpt miljölagstiftning som de nya kraven på noll-energibyggnader.


Har ni ett grönt hyresavtal?

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page